Category Archives: บทความ

บทความวิจัย : ผลของโปรแกรมการใหความรู้ต่อความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในชุมชนคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและก

บทความวิจัย : LIVED EXPERIENCES BEFORE, DURING AND AFTER THE KHMER ROUGE REGIME IN CAMBODIA

LIVED EXPERIENCES BEFORE, DURING AND AFTER THE KHMER RO

บทความวิจัย : ความเข้าใจด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี …

ความเข้าใจด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และสมาชิกทีมว

บทความวิจัย : การใช้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองในการเรียนการสอนรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมิน

การใช้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองในการเรียนการสอนราย

บทความวิจัย : ผลของการใช้แผนผังมโนทัศน์ในการเรียน รายวิชากายวิภาคศาสตร์และรายวิชาสรีรวิทยา

ผลของการใช้แผนผังมโนทัศน์ในการเรียน รายวิชากายวิภาคศาสต

21 ตุลาคม 2556 วันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ       &