บทความวิจัย : การใช้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองในการเรียนการสอนรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมิน

การใช้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองในการเรียนการสอนรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมิน
ภาวะสุขภาพ
Using Constructivism in Teaching and Learning a Course of Nursing Process and Health
Assessment
บทความวิจัย
อาจารย์เพ็ญจันทร์แสนประสาน*
อาจารย์วรณิช พัวไพโรจน์**และ รศ.ดร. พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ$***
Penchun Saenprasarn, MEd.*Voranich Puapairoj, MS.**
Puangtip Chaiphibalsarisdi, PhD ***
บทคัดย่อ
การวิจัยแบบกึ@งทดลองครัAงนีAมีวัตถุประสงค์ 1) เพ@ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ$การเรียน เร@ืองการประเมินภาวะ
สุขภาพ ความสามารถในการเขียนแผนที@ความคิด และความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคล
ก่อนและหลังการเรียน ในรายวิชา พย 1102 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ 2) ประเมิน
ผลการสอนของอาจารย์ และประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
ชัAนปี ท@ี 1 จำนวน 18 คน การวิจัยประกอบด้วย 5 ขัAนตอน คือ 1) การปฐมนิเทศ 2) การทำความเข้าใจ 3) การ
จัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ 4) การนำความคิดไปใช้ และ 5) การทบทวนและเปรียบเทียบความรู้

อ่านต่อ -> การใช้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง…

2904 Total Views 3 Views Today