บทความวิจัย : ผลของโปรแกรมการใหความรู้ต่อความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในชุมชนคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน วรณิช พัวไพโรจน์ กนกพร แจ่มสมบูรณ์ ลัดดาวัลย์ เตชางกูร

บทคัดย่อ
ปัจจุบันจากแนวโน้มการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นในประเทศ เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องป้องกันอย่างเร่งด่วน จำเป็นต้องหามาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่นเบาหวานและความดันโลหิตสูงซึ่งมีจำนวนมาก ซึ่งการแก้ไขนั้นจะเกิดขึ้นอย่างได้ผลนั้น ต้องมาองค์กรชุมชนและประชาชน ตระหนักถึงปัญหา และให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหานี้ร่วมกัน
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว (Quasi experimental research : Single group pretest – posttest design) มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสร้างความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันและส่งเสริมการดูแลของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ประชากรที่ศึกษาคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลคูบางหลวง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 50 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและติดตามประเมินผล นำข้อมูลก่อนและหลังการทดลองมาวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test

 

อ่านต่อ -> บทคัดย่อวิจัย อสม คูบางหลวง

3336 Total Views 3 Views Today