บทความวิจัย : ความเข้าใจด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี …

ความเข้าใจด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และสมาชิกทีมวิชาชีพการดูแล:
กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
Health Literacy of People Living with HIV and Professional Care Team
Members: Case Study in Pathum Thani Province of Thailand
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์, Ph.D (Puangtip Chaiphibalsarisdi)*
ปัญจมาพร สาตจีนพงษ์, พยบ. (Punja Sajeanpong)**
ธัญญพัทธ์ สุนทรานุรักษ์ พบ. (Thunyapat Soontarnurak)***
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาแนวคิดที่รู้จำและข้อบ่งชี้ขององค์ประกอบใหม่เกี่ยวกับความเข้าใจด้านสุขภาพ ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ และสมาชิกทีมวิชาชีพการดูแล รวมทั้งประเมินความเหมือนและความแตกต่างในความเข้าใจด้านสุขภาพ และองค์ประกอบใหม่กับข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจัดการสนทนากลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีมี 3 กลุ่ม มีผลการวิจัยบ่งชี้ถึงสาระ (Theme) 7 ข้อ คือ 1) การตรวจพบผู้ติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ 2) การยอมรับของบุคคลใกล้ชิด 3) อาการนำและอาการทรุด 4) ผลการตรวจซีดีโฟ 5) การรักษา 6) การกินยาต้านไวรัส และ7) การดูแลตนเอง ส่วนสาระจากการสนทนากลุ่ม สมาชิกทีมวิชาชีพการดูแล มี 8 ข้อ คือ 1) ความรู้ความเข้าใจของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 2) ยาคือชีวิต 3) การสร้างสัมพันธภาพ 4) วางแผนให้ความรู้ก่อนจะเริ่มยา 5) สภาพแวดล้อมผู้ป่วยนอกด 6) ให้ความรู้และคำปรึกษา 7) ความหวังของผู้ป่วย และ 8) จิตอาสา
โดยสรุปผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีข้อมูล มีความรู้ มีความเข้าใจด้านการกินยาต้านไวรัสเอชไอวี และนำสู่การดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง แต่ด้านจิตใจรู้สึกว่าจะถูกตีตรา
คำสำคัญ: ความเข้าใจด้านสุขภาพ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี สมาชิกทีมวิชาชีพการดูแล จังหวัดปทุมธานี

 

อ่านต่อ -> บทความวิจัย Health Literacy 2557 27 สค

 

3906 Total Views 3 Views Today