ประวัติของคณะพยาบาลศาสตร์

ประวัติของคณะพยาบาลศาสตร์

        คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่ ๕ ของมหาวิทยาลัยชินวัตร ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากปณิธานของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรว่าต้องการผลิตบัณฑิตทางสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อออกไปช่วยเหลือดูแลและบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยทางด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

        ดังนั้นในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยชินวัตร จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อทำหน้าที่พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) ซึ่งภายหลังการดำเนินงานตามขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัยชินวัตร ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยชินวัตร ได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) หลังจากนั้นวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) ไปยังสภาการพยาบาล เพื่อขอรับรองหลักสูตร และวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๕๖ จากคณะกรรมการสภาการพยาบาล

14604 Total Views 3 Views Today