หลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่)  พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อสาขา    พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย)  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Nursing Science (B.N.S.)

แผนการศึกษาตลอด ๔ ปี (๘ ภาคการศึกษา และ ๓ ภาคฤดูร้อน)

จำนวนหน่วยกิตรวม ๑๔๓ หน่วยกิต

000

16476 Total Views 3 Views Today