ปรัชญาของคณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญาของคณะพยาบาลศาสตร์

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร เชื่อว่า การพยาบาลเป็นศาสตร์และศิลปะที่ต้องใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และการประยุกต์ใช้ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในการจัดการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชนให้ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงบริบทของความเป็นมนุษย์ ความแตกต่างของปัจเจกบุคคลในเรื่องของวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม การให้คุณค่าต่อตนเอง และพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจใหม่จะต้องเปี่ยมไปด้วย คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการมีทักษะทางการพยาบาลและความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต

14223 Total Views 3 Views Today